logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

Méltányosság, fizetési kedvezmény

Fizetési kedvezmények

 

 Jogszabályi háttér:
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet

1. Fizetési halasztás, részletfizetés:
Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség
a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és
b) átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Természetes személy esetében a fizetési könnyítés az a) pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.

Természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés az a) pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

2. Automatikus részletfizetési kedvezmény:
A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Az eljárás során az adóhatóság az a) és b) pontokban felsorolt feltételek fennállást nem vizsgálja.

3. Adómérséklés:
Az adóhatóság a magányszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást – a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

A méltányossági és fizetési halasztás iránti kérelmek ügyintézési határideje 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.

4. Illetékfizetési kötelezettség:
A fizetési kedvezmény tárgyú beadványok (részletfizetés, fizetéshalasztás) és a méltányossági tárgyú beadványok 2021. január 1-jétől illetékmentesek.

Fenti tárgyban beadott határozat elleni fellebbezés illetéke – kivéve a gazdálkodó szervezeteket – a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- Ft. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Az illetéket magánszemélyek készpénzátutalási megbízással vagy átutalással fizethetik meg Bp. XXIII. ker. Önkormányzat Államigazgatási eljárási illeték beszedési 11784009-15523002-03470000 számlaszámára. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók az illetéket belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással fizethetik meg.

Amennyiben a kérelmező és a vele együtt élő családtagok havi jövedelme nem éri el az egy főre jutó 28.500,- Ft-ot, akkor az illeték elengedése érdekében költségmentességi kérelem terjeszthető elő.

Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Ügyfélfogadás rendje:  A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.
Telefonszám: (1) 289-2158
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
Honlap: https://soroksar.hu
e-Papír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.
Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap