logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2024/2025-ös NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

 

 Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2024/2025-ös nevelési évben

Felhívjuk a 2021. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Felvehető az a gyermek,
– aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
– a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2024. május 06-tól 2024. május 08-ig,

8:00-17:00 óra között

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány,
– a gyermek TAJ kártyája,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos nevelési igényről szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– igazolás a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről az étkezési térítési díj megállapításához,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

Az óvodakötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények
A harmadik életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztásáról a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény. 247. §-a (továbbiakban: Szabs. tv.) a következők szerint rendelkezik:
Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

A gyermek mulasztásáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.

A Rendelet 51. § (4) bek. szerint, ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda igazgatója a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,
(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda igazgatója a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda igazgatója haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.
(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen
a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés:
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt a köznevelési intézmény értesítése mellett.

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy az https://oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.
– Lehetőség van Ügyfélkapus hitelesítéssel kitölteni az űrlapot, ebben az esetben az ügyintézés teljes mértékben elektronikusan történik.
– Abban az esetben, ha nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval, úgy az elektronikusan kitöltött kérelem űrlap beküldését követően a rendszer által generált PDF dokumentumot ki kell nyomtatni és – az aláírással történő hitelesítést követően – postai úton be kell küldeni az űrlapon feltüntetett címre (Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf. 19.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót. (Rendelet 20. § (2) bek.)

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult óvoda, és annak elérhetősége:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodák alapító okiratukban meghatározottak szerint az
– enyhe értelmi fogyatékos,
– beszédfogyatékos,
– pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő,
– mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes,
– érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengén látó gyermekeket, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket,
– autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek közül a jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő
sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják ellátni.

Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda és elérhetősége:
A 2011. évi CLXXIX. a nemzetiségek jogairól szóló törvény 22. §. (3) bek. szerint a nemzetiséghez tartozó gyermek – törvényes képviselője döntésétől függően – nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű vagy kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelésben jogosult részt venni.

Az Önkormányzat fenntartásában az I. sz. Összevont Óvoda székhelyén és tagóvodájában, a
– 1238 Budapest, Szitás u. 99. szám alatt lévő székhelyen és a
– 1238 Budapest, Templom u. 10. szám alatt lévő tagóvodában
folyik német két tanítási nyelvű óvodai nevelés.

Az óvoda felvételi körzete
A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – a Nkt-ben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
A felvételről, átvételről az óvoda igazgatója dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodaigazgató, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák körzethatára a kerület teljes közigazgatási területe.

Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy közvetlenül a https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda igazgatója a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig, azaz 2024. június 07. napjáig.

Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. (Rendelet 20. § (4) bek.)

A jogorvoslati eljárás szabályai
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást indíthat a gyermek érdekében. (Nkt. 37. § (2) bek.

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést (Nkt. 37. § (3) bek. b) pont).

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. (Nkt. 38. § (4) bek.).

 

2024. évben az első óvodai foglalkozási nap – a nevelési év első napja:
2024. szeptember 2. (hétfő)


A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat – szülői felügyeleti jogról letölthető a www.soroksar.hu oldaláról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-15 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány.

 

         Bese Ferenc                              dr. Szabó Tibor
polgármester s.k.                              jegyző s.k.

 

ÓVODAI FELVÉTELI KÉRELEM

NYILATKOZAT