logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Pályázati felhívás a Budapest XXIII. ker. 185003 és a 184939 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő értékesítésére

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., a továbbiakban: Ajánlatkérő/Önkormányzat/Eladó) nevében
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2023. (VI. 15.) számú határozata alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező

  • Budapest XXIII. ker. 185003 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. kerület Új élet utca 14./Kovász utca 14. szám alatt található, 11.514 m2 területű, „kivett szociális otthon” megnevezésű valamint
  • Budapest XXIII. kerület 184939 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található, 1.904 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
    ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő értékesítésére. Az Ingatlanok a pályázati felhívás közzétételének időpontjában az ingatlan-nyilvántartás szerint tehermentesek, azonban a tulajdonos kezdeményezi – az Ingatlanok több évtizedes használati gyakorlatával egyezően – a 184939 helyrajzi számú ingatlant terhelő, a 184951 és a 185003 helyrajzi számú ingatlanokat szolgáló (illető) átjárási szolgalom alapítását és annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését, az Ingatlanok értékesítésére ezen szolgalmi joggal kerül sor (további információt a részletes pályázati kiírás tartalmaz).
    Az Ingatlanok főbb adatai:
Hrsz. Tulajdoni lap szerinti cím Megnevezés  

Övezet

Terület Bruttó minimális vételár
Belterület 185003 Új élet utca 14./Kovász utca 14. kivett szociális otthon  

Lke-1-XXIII-1/2

11 514 m2 210.000.000,- Ft (ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli, így az összeg ÁFÁ-t nem tartalmaz)
Belterület 184939 Felső Duna sor 26-28. kivett beépítetlen terület  

Lke-1-XXIII-2/2

1 904 m2 56.578.500,- Ft (27 % ÁFÁ-t tartamaz)

 

A két ingatlanra csak együttesen, oszthatatlan szolgáltatásként lehet pályázni. Az önállóan valamely ingatlanra benyújtott pályázat érvénytelen.
A 185003 helyrajzi számú ingatlanon kizárólag a következő építmények helyezhetők el:
a meglévő épület felújításával szociális otthon, VAGY
a meglévő épület felújításával szociális otthon, és legfeljebb 3 db, egyenként legfeljebb 250 m2 alapterületű lakás és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló rendeltetések, VAGY
a meglévő épület részben vagy egészben történő megtartásával vagy annak elbontásával legfeljebb 3 db, egyenként legfeljebb 250 m2 alapterületű lakás és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló rendeltetések

A 184939 helyrajzi számú ingatlanon kizárólag a következő építmények helyezhetők el:
legfeljebb 2 db lakás és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló rendeltetések.

Ezen hasznosítási korlátozások az Ingatlanok értékesítéskori területe vonatkozásában érvényesek, tehát érvényben maradnak akkor is, ha az Ingatlanokból a későbbiekben telekalakítással több ingatlan kerülne kialakításra. Ajánlatkérő a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló  26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet szabályait az ingatlanok vonatkozásában a jövőben a fentit korlátozásoknak megfelelően módosíthatja, vagy e korlátozásoknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazó új rendeletet alkothat, és ezen esetre ajánlattevő és jogutódai semmiféle igényt nem érvényesíthetnek, beleértve az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 30. § (1) bekezdése szerinti korlátozási kártalanítás érvényesítésének jogát is. Ezen hasznosítási korlátozások, illetőleg joglemondás betartásának biztosítása céljából szerződést biztosító mellékkötelezettségként 300.000.000,-Ft összegű meghiúsulási kötbér kerül kikötésre az adásvételi szerződésben, valamint e hasznosítási korlátozások, illetőleg joglemondás rendelkezési jogot korlátozó tényként feljegyzésre kerülnek az Ingatlanok tulajdoni lapjaira.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31. napján 14:00 óra

Az ajánlattevők nevük megjelölésével pályázhatnak.

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyonkezelési Osztályán (1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet), szerdánként 8-11 óráig, valamint péntekenként 8-11 óráig (munkaszüneti napok kivételével) és 2023. július 31.-én 12-14 óra között, személyesen vagy meghatalmazott útján (utóbbi esetben eredeti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás csatolandó), írásban, papíralapon, 1 eredeti és 2 másolati példányban, aláírással (jogi személy ajánlattevő esetén hivatalos cégszerű aláírással) ellátva, zárt borítékban kell benyújtani, feltüntetve a borítékon az ajánlattevő megnevezését, valamint a „Pályázat 185003/184939 hrsz.-ú ingatlan” megjelölést.

A pályázat feltételeit tartalmazó részletes pályázati kiírás (pályázati dokumentáció) az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15523002 számú pénzforgalmi számlájára átutalással fizetendő nettó 50.000-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 63.500,-Ft ellenében (közleményben feltüntetendő szöveg: „pályázati dokumentáció 185003/184939 hrsz.”; a számlatulajdonos személye meg kell egyezzen az ajánlattevő személyével) megvásárolható 2023. június 30. napja és 2023. július 21. napja között, telefonon előre egyeztetett időpontban (kapcsolattartók: Gőgh Zita, telefon: +36 1-289-2100, 234. mellék, vagy 289-2198; dr. Török-Gábeli Katalin, telefon: +36 1-289-2100, 367. mellék) szerdánként 8-11 óráig, valamint péntekenként 8-11 óráig (munkaszüneti napok kivételével),  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalának 1239 Budapest, Hősök tere 12., II. emelet 22. számú hivatalos helyiségében. A pályázatra vonatkozó további információ kérhető, valamint a pályázat tárgyát képező Ingatlanok megtekintésére időpont egyeztethető a fenti elérhetőségeken szerdánként 8-11 óráig, valamint péntekenként 8-11 óráig (munkaszüneti napok kivételével).

A részletes pályázati kiírás az ajánlattevőknek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki.

A pályázaton az vehet részt, aki:
természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,
– a részletes pályázati kiírást megvásárolja és az abban foglalt feltételeket vállalja,
– a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult;
– a 30.000.000,-Ft összegű pályázati biztosítékot („pályázati biztosíték 185003/184939” közlemény megjelölésével) megfizet Ajánlatkérő részére úgy, hogy annak összege 2023. július 27. napján 24:00 óra határidőig jóváírásra kerül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata bankszámláján.

A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő a részletes pályázati kiírásban megtalálható adásvételi szerződés tervezetét elfogadja.

A pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg, alternatív ajánlat nem tehető. A pályázatot Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő 45 napon belül. Az ajánlattevők az eredményről a döntést követő 8 napon belül kapnak írásos tájékoztatást. Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik, és 90 napig tart. Az Ingatlanok vonatkozásában a Magyar Államnak, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának jogszabályon alapuló elővásárlási joga van.  Az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az elővásárlási jog jogosultjai elővásárlási jogukról lemondjanak vagy az elővásárlási jog gyakorlásáról történő nyilatkozattételre nyitva álló határidő eredménytelenül telt el. A pályázati biztosítékot és a vételárat átutalással kell megfizetni. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot akár indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. A pályázati eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén az ajánlattevők igényt semmilyen jogcímen – ide értve a kártérítést is – nem érvényesíthetnek Ajánlatkérővel szemben. A pályázattal kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok: Nvtv., Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) rendelete.

Budapest, 2023. június 29.

dr. Szabó Tibor s.k.
Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzatának
Jegyzője