logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

Szociális és Köznevelési Osztály

Szociális és Köznevelési Osztály

Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12.,
Központi telefon: 289-2100
Központi e-mail: szoc@ph.soroksar.hu

Osztályvezető: Babócsi Beáta
Cím: 1239 Bp. Hősök tere 12. I. em. 17.
E-mail cím: babocsi.beata@ph.soroksar.hu
Tel.: 06-1-289-2100/209. mellék


Osztályvezető helyettes: Köblös Anita
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 15.
E-mail cím: koblos.anita@ph.soroksar.hu
Tel.: 06-1-289-2100/210. mellék

Szociális ügyek:
Beiskolázási települési támogatás; Táboroztatási települési támogatás; Temetési települési támogatás; Rendkívüli települési támogatás; Oltási támogatás:
Pósán Szilvia Tel.: 289-2100/336; posan.szilvia@ph.soroksar.hu
Sziráné Tóth Viktória Tel.: 289-2100/253; Toth.Viktoria@ph.soroksar.hu
Schultz Julianna Tel.: 289/2100/209 Schultz.Julianna@ph.soroksar.hu
Redlinger-Kis Eszter Tel.: 289-2100/253 Kiss.Eszter@ph.soroksar.hu

Gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás:
Redlinger-Kis Eszter Tel.: 289-2100/253 Kiss.Eszter@ph.soroksar.hu
Pocsai Katalin Tel.: 289-2100/255; pocsai.katalin@ph.soroksar.hu

Fiatalok művészeti és sport támogatása:
Schultz Julianna Tel.: 289/2100/209 Schultz.Julianna@ph.soroksar.hu
Pocsai Katalin Tel.: 289-2100/255; pocsai.katalin@ph.soroksar.hu

Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása; Helyi gyermeknevelési települési támogatás; Egészségügyi települési támogatás; Átmeneti jövedelempótló
támogatás; Pandémiás támogatás; Internet támogatás:

Pittnauer Jánosné Tel.: 289-2100/147; Pittnauer.Janosne@ph.soroksar.hu

Lakásfenntartási települési támogatás; Adósságkezelési települési támogatás:
Pocsai Katalin Tel.: 289-2100/255; pocsai.katalin@ph.soroksar.hu

Húsvéthoz kapcsolódó támogatás; Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás; Időskorú személyek települési támogatása:
Pittnauer Jánosné Tel.: 289-2100/147; Pittnauer.Janosne@ph.soroksar.hu
Pocsai Katalin Tel.: 289-2100/255; pocsai.katalin@ph.soroksar.hu
Pósán Szilvia Tel.: 289-2100/336; posan.szilvia@ph.soroksar.hu
Redlinger-Kis Eszter Tel.: 289-2100/253 Kiss.Eszter@ph.soroksar.hu
Schultz Julianna Tel.: 289/2100/209 Schultz.Julianna@ph.soroksar.hu
Sziráné Tóth Viktória Tel.: 289-2100/253; Toth.Viktoria@ph.soroksar.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Sziráné Tóth Viktória Tel.: 289-2100/253; Toth.Viktoria@ph.soroksar.hu
Pósán Szilvia Tel.: 289-2100/336; posan.szilvia@ph.soroksar.hu

Vis Maior települési támogatás; Családi jogállásrendezés; Családon belüli erőszak; Gondozási díj felülvizsgálat:
Nagy Andrea Tel.: 289-2100/231; nagy.andrea@ph.soroksar.hu
Sashegyi Klaudia Tel: 289-2100/260;
sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu

Születési települési támogatás; Gyermekétkeztetési díjkedvezmény:
Nagy Andrea Tel.: 289-2100/231; nagy.andrea@ph.soroksar.hu

Köztemetés
Sashegyi Klaudia Tel: 289-2100/260; sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu

Oktatás- nevelési, kulturális ügyek:
Antal Anett Tel.: 289-2100/253; antal.anett@ph.soroksar.hu

Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyintézés:
Nagy Andrea Tel.: 289-2100/231; nagy.andrea@ph.soroksar.hu
Sashegyi Klaudia Tel: 289-2100/260; sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézés:
Nagy Andrea Tel.: 289-2100/231; nagy.andrea@ph.soroksar.hu
Sashegyi Klaudia Tel: 289-2100/260; sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu


ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE, IDEJE:
Az ellátások iránti kérelmek a Szociális és Köznevelési Osztályon vagy, az Újtelep úti kirendeltségen nyújthatók be.
Szociális és Köznevelési Osztály:
1239 Budapest, Hősök tere 12. fszt. 3.
Hétfő: 14:00 – 18:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 16:00 ebédidő: 12:00 – 12:30

Újtelep úti kirendeltség:
1237 Budapest, Újtelep u. 2.
Hétfő: 14:00 – 18:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00 – 16:00

Tájékoztatás a 2020. január 1. napjától a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe került gyámhatósági ügyekről
2020. január 1. napjától az alábbi –korábban a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozó –ügykörök kerültek át a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) rendelkezései alapján

1. Családvédelmi koordináció
2020. január 1. napjától a Gyár. 1/A. §-a szerint a családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat jegyzője került kijelölésre.
A családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 2. § -4. §-a tartalmazza.
A családvédelmi koordinációs szerv a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével kapcsolatos feladatot lát el. Ennek keretében a családvédelmi koordinációért felelős szerv:
– a bántalmazottat meghallgatja;
– tájékoztatást ad a bántalmazottnak a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, a bántalmazottat megillető jogosultságokról, a család és gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók között erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről;
– tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről.

2. Tájékoztatás a családi jogállás rendezéséről
Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén a Gyer. 54. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője feladatkörébe tartozik az anya tájékoztatása az alábbiakról:
a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére a Gyár. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.

3. Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele kizárólag abban az esetben tartozik a jegyző gyámhatósági hatáskörébe, ha azt nagykorú apa teszi meg.
Kiskorú apa esetén a nyilatkozat felvételére a jegyző gyámhatósági hatáskörében nem jogosult, az továbbra is a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozik.

4. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
A gyámhatóság állapítja meg a gyermek nevét, ha a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a gyámhatóság felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be; vagy a gyermek mindkét szülője ismeretlen.

5. Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
A Ptk. 4:150. § (4) bekezdése alapján az anya a gyámhatóságnál kezdeményezheti, hogy a születési anyakönyvbe kiskorú gyermeke apjaként képzelt személyt jegyezzenek be. Az anya a képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló eljárás során dönthet arról, hogy a gyermek a továbbiakban a képzelt apa családi nevét viseli. Erre vonatkozó nyilatkozata hiányában a gyermek az anya családi nevét viseli tovább.
A Ptk. 4:150. § (5) bekezdése szerint, ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek a nagykorúvá válását követően kérheti, hogy a születési anyakönyvbe -ha arra korábban nem került sor -apjaként képzelt személyt jegyezzenek be, és kezdeményezheti a korábban bejegyezett képzelt apa nevének törlését is. Ebben az esetben arról is nyilatkozhat, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét.
A nagykorúvá válást követően maga a gyermek jogosult a kérelem benyújtására, bármikor, feltéve, hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni. A nagykorúvá vált gyermek kérheti továbbá a korábban bejegyzett képzelt apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét
A kérelembenyújtására az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek esetén az anya jogosult, kivéve, ha az apaság megállapítása iránt per van folyamatban, illetve a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt eljárás van folyamatban.
Az anya kérelméről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmát a Gyer. 61. § (1) bekezdése tartalmazza.
Képzelt anya megállapításakor a jegyző a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára, és az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára képzelt személyt állapít meg anyaként.
A települési önkormányzat jegyzője a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy

6. Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. A kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. -e.
A Gyer. 64. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 4:104.§ (2) bekezdése szerinti esetben a jegyzőnek azt kell vizsgálnia, hogy a származás kiderítése és a családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll-e.

7. Gyámnevezés és gyámságból való kizárás:
A jegyzői gyámhatóság feladatkörébe került 2020. január 1. napjától a gyámnevezésről, illetve a gyámságból való kizárásról szóló jegyzőkönyv felvétele
A szülő nyilatkozatáról a jegyző által felvett jegyzőkönyv tartalmát a Gyer. 26/C. § (1) bekezdése határozza meg. Abban az esetben, ha a nyilatkozat megtétele követően a szülő lakóhelye megváltozik, a települési önkormányzat jegyzője a gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányát megküldi az illetékessé vált települési önkormányzat jegyzőjének (Gyer. 26/C. § (2) bekezdés). Ügyfélfogadási időben személyes megjelenés szükséges a fent nevezett ügyek intézésénél.

Kapcsolódó jogszabályok:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény

 TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. január 1. napjától az alábbi támogatások iránt kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatal XXIII. kerületi Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) bírálja el:
–  Alanyi és normatív alapon  megállapított közgyógyellátásra való jogosultság ,
–  ápolási díj, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság
–  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A  Járási Hivatal Gyámhivatalának hatáskörébe tartozik 2013. január 1. napjától a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyek, mint például
–  gyermekelhelyezés,
–  védelembe vétel,
–  ideiglenes hatályú elhelyezés, továbbá a
–  szülői felügyeleti jog gyakorlásával,
–  gyermektartásdíjjal,
–  kiskorú házasságkötésének engedélyezésével,
–  örökbefogadással,
–   családi jogállás rendezésével,
–  gyámsági és gondnoksági, valamint
–  vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyek.

A Járási Hivatal elérhetősége:
1238 Budapest, Grassalkovich u. 158.
Tel.: (1) 896 42 91