logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Talajterhelési díj

T Á J É K O Z T A T Ó
a Talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

 

A talajterhelési díj 2004. július 1-i bevezetését a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktdt.) írta elő. A törvény felhatalmazása alapján Soroksár Önkormányzata megalkotta a Talajterhelési díjról szóló 52/2012.(XII.21.) sz. rendeletét, amelynek végrehajtására az adóhatóságok által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. – továbbiakban Avt. – előírásait kell alkalmazni.

Díjfizetési kötelezettség:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz.
E rendelkezés értelmében kizárólag azok /természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság továbbiakban: kibocsátók/ kötelesek a díj megfizetésére, akik helyi szennyvízelhelyezést alkalmaznak és a műszakilag rendelkezésre álló, – azaz az utcában megépített – közcsatornára nem kötöttek rá.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, ill. egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

Talajterhelési díj alapja:
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazoltan felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában a napi 31 liter/fő átlaggal számolt víz mennyisége. A díj alapja csökkenthető a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, továbbá azzal a számlákkal (munkalapokkal) igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából elszállíttat.
A locsolási célú kedvezmény az igazoltan május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban erre a célra igénybe vett víz mennyisége. Az éves vízfogyasztást és a locsolási célú felhasználást a Fővárosi Vízművek által kibocsátott számlával kell igazolni.

Talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja:
A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³
A díjmértéket a megállapított díjalap, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó (Soroksár területén egységesen 1,5) szorzata határozza meg.

Mentességek
2023-as évet megelőző időszakra vonatkozó bevallások esetében mentes a fizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki
1. a) egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy időskorúak járadékában részesül.  (E tényt nyilatkozattal kell igazolni, melyet két tanú aláírásával hitelesíteni kell, valamint szükséges az ellátás jogcímének igazolása.)
b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.  (Egyedül élő személyeknél ez az összeg 57.000.-Ft)
c) a saját és a vele közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző évben       szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (Személyenként 42.750.-Ft)

2. Egy évig mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól, az a kibocsátó, aki a megépült közcsatorna átadását követő egy éven belül ráköt a közcsatornára. Ezen időtartamba a törvényben biztosított 90 napot is be kell számítani.

3. Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a   közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert
– a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi  átemelőt kellene kiépíteni,
– nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg,
– vasúti pálya vagy egyéb idegen műtárgy alatt kellene átvezetni a bekötővezetéket,
– zártsorú beépítésű ingatlan esetében, ha a házon vagy pincehelyiségen keresztül kellene rákötni a közcsatornára. (E tényt jogosultsággal rendelkező tervezői szakvéleménnyel kell igazolni.)

2023-as évre és azt követő időszakra vonatkozó bevallások esetében mentes a fizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki
1. a) egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy időskorúak járadékában részesül.  (E tényt nyilatkozattal kell igazolni, melyet két tanú aláírásával hitelesíteni kell, valamint szükséges az ellátás jogcímének igazolása.)
b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének négyszeresét. (Egyedül élő személyeknél ez az összeg 114.000.-Ft)
c) a saját és a vele közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének háromszorosát. (Személyenként 85.500.-Ft)

2. Egy évig mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól, az a kibocsátó, aki a megépült közcsatorna átadását követő egy éven belül ráköt a közcsatornára. Ezen időtartamba a törvényben biztosított 90 napot is be kell számítani.

3. Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a   közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert
– a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépíteni,
– nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg,
– vasúti pálya vagy egyéb idegen műtárgy alatt kellene átvezetni a bekötővezetéket,
– zártsorú beépítésű ingatlan esetében, ha a házon vagy pincehelyiségen keresztül kellene rákötni a közcsatornára. (E tényt jogosultsággal rendelkező tervezői szakvéleménnyel kell igazolni.)

Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni /önadózás/ a bevallással érintett időszakot követő év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek.
Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani.
A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani és az ennek megfelelő részarányos díjat megfizetnie.