logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Telekadó

Telekadó

 

Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelet

Szükséges nyomtatványok:
adatbejelentés letölthető nyomtatványok
– megállapodás (Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.)

Bejelentési határidő:
– A tulajdonosváltozást követő év január 15. napja,
– Az adókötelezettséget érintő változást (telek átminősítése, alapterület módosulása, telekalakítás stb.) követő év január 15. napja.

Adóköteles telek:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya:
Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Adókötelezettség keletkezése:
a tulajdonszerzés vagy vagyoni értékű jog alapítását követő év első napján,
– a belterületi termőföldnek minősülő telek esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését vagy a telek művelés alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján,
– külterületen fekvő termőföld esetén az adókötelezettség a művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási átvezetést követő év első napján,
– erdőnek minősülő telek esetében a földterületnek művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napjától, feltéve, ha az ingatlan az Országos Erdőállomány Adattárban nem erdőként van nyilvántartva,
– az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett ingatlanként feltüntetett telek esetében az ingatlan Országos Erdőállomány Adattárból való törlését követő év első napjával,
– tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterület a tanya megnevezés ingatlan-nyilvántartásból való törlését követő év első napjától,
– az ingatlanon álló építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napjától.

Adókötelezettség megszűnése:
– a művelés alól kivett területként feltüntetett telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és mezőgazdasági művelésének megkezdése évének utolsó napján,
– a tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetésének utolsó napján,
– a belterületi termőföldek esetében a tényleges mezőgazdasági művelés megkezdése évének utolsó napjával,
– külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzése évének utolsó napján,
– az erdőnek vagy termőföldnek nem minősülő telek esetében a földterület ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,
– a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján.

Telekadó alapja:
beépítetlen telek esetén: a telek négyzetméterben számított alapterülete,
– beépített telek esetén: a telek teljes alapterülete, csökkentve az ingatlanon lévő épület egy szinten számított teljes alapterületével és hasznos alapterületével.

Az adó mértéke 2018. január 1-jétől:
Belterületen:
– a Fővárosi Rendezési Szabályzat szerint Lk-1, Lk-2, Lke-1, Üh, K-Rek területfelhasználási egységbe    tartozó területeken: 85,- Ft/m2
– a Fővárosi Rendezési Szabályzat szerint egyéb területfelhasználási egységbe sorolt területeken (út, magánút, saját út, csatorna vagy árok művelési ágba sorolt területek kivételével): 275,- Ft/m2
– ingatlan-nyilvántartásban út, magánút, saját út művelési ágban nyilvántartott földterület esetében 193,- Ft/m2
– ingatlan-nyilvántartásban csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott földterület esetében 83,- Ft/m2

Külterületen:
– az adó mértéke (út, magánút, saját út, csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott földterület kivételével):  75,- Ft/m2
– ingatlan-nyilvántartásban út, magánút, saját út művelési ágban nyilvántartott földterület esetében 60,- Ft/m2
– ingatlan-nyilvántartásban csatorna, árok művelési ágban nyilvántartott földterület esetében 26,- Ft/m2

Az adó megfizetése:
– félévi adó március 15-ig,
– félévi adó szeptember 15-ig,
– Új adókivetés esetén az adó megállapításról szóló határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.

Kedvezmények, mentességek:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban Htv.) 19. §-a alapján mentes a telekadó alól:
az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
– a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek, (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazolása adatbejelentéshez csatolandó, az igazolás iránti kérelem naptári év június 9. és szeptember 30. között nyújtható be fenti szervhez).

Mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek:
amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és
amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és
amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és
amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg.
az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
– az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50 %-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik. (a jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági övezet nagyságát igazoló hatósági ügyirat csatolandó)

A Htv-ben foglaltakon túl Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelete (továbbiakban Ör.) 8. § (1) bek. szerint mentes a telekadó alól:
A magánszemély tulajdonát képező, a Fővárosi Rendezési Szabályzat szerint
a) Gksz-2 területfelhasználási egységekbe tartozó, M51 autóúttól Alsónémedi irányába eső területen lévő ingatlan,
b) infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett területként jelölt, Ócsai út –Kelebiai vasútvonal –belterületi határ –Virágpatak út által határolt területen lévő ingatlan,
c) Ev, Ek, Eg, K-Hull, Kb-Ez, Tk területfelhasználási egységekbe tartozó ingatlan, adóköteles területének 90 %-a.
– a magánszemély, ha építési telke lakóépülettel beépített,
– a magánszemély üdülőépületéhez tartozó telekhányad,
– a magánszemély tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosultja a beépítetlen belterületi ingatlan után, ha a saját nevére szóló jogerős építési-, fennmaradási és további építési engedéllyel, vagy egyéb dokumentummal igazolja, hogy a tárgyi ingatlanon lakóépületet épít. Az adómentesség az építési engedély jogerőre emelkedését vagy az építési tevékenység elektronikus úton történő bejelentését követő évtől kezdődik abba az esetben, ha az építkezést két éven belül igazoltan meg is kezdik az ingatlanon. Ha az építési munka a fenti határidő alatt nem kezdődik el, az adót visszamenőlegesen, késedelmi pótlékkal növelve kell megfizetni. A mentesség kizárólag a telek egy lakással való beépítése esetén vehető igénybe, amelynek időtartama a használatbavételi engedély vagy a hatósági bizonyítvány megszerzésig, előzőek hiányában a használatbavétel tudomásul vételéig, de legfeljebb az építkezés megkezdését követő 3 évig tarthat,
– az a telek, amelyre a szabályozási terv teljes egészében, vagy a telek 30 %-ánál nagyobb részére közérdekű felhasználást javasolt,
– a magánszemély tulajdonosnak a település külterületi részén elhelyezkedő, üzleti célt nem szolgáló ingatlana,
– a hivatalból indított telekalakítás során beépített ingatlanból kialakuló beépítetlen ingatlan a földhivatali bejegyzéstől számított 5 évig.

Az önkormányzati adó rendeletben meghatározott mentességek a vállalkozót/vállalkozást nem illetik meg.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 23. pontja alapján a gazdálkodó szervezetek Cégkapun keresztül, írásbelinek minősülő elektronikus úton küldhetik el beadványaikat Hatóságunk felé.

Ügyintézési határidő:
Telekadó ügyekben érkezett beadványok – adatbejelentés, megállapodás – ügyintézési határideje 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.

Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Ügyfélfogadás rendje: A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.
Telefonszám: (1) 289-2158
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
Honlap: https://soroksar.hu
e-Papír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.
Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap