logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Vásár, piac, bevásárlóközpontok üzemeltetése

Hatósági és Adóosztály
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Gavaldi László
osztályvezető
E-mail: gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu 289-2100/312 Grassalkovich út 170. I. em. 101.
Tőkés Norbert
osztályvezető-helyettes
E-mail: tokes.norbert@ph.soroksar.hu 289-2100/341 Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Feurer Melinda
osztályvezető-helyettes
E-mail:

feurer.melinda@ph.soroksar.hu

289-2100/373 Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.
Horváthné Kőrösi Krisztina E-mail: korosi.krisztina@ph.soroksar.hu 289-2100/356 Grassalkovich út 170. I. em. 104.

 

Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.

A vásár, piac, bevásárlóközpontok üzemeltetésének feltételeit a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) szabályozza.

Az eljárások lefolytatására a vásár, piac, helyi termelői piac, bevásárlóközpont helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A 2005. évi CLXIV. törvény alapján:
piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi
helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;

Vásár/Piac jellege:
alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható – vásár;
állandó vásár, illetve piac: a alkalmi (ünnepi) vásár időtartamát meghaladó ideig működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, nyitva tartása szerint csak meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő vásárt, piacot is, ide nem értve a nagybani piaci tevékenységet;
használtcikk-vásár, illetve -piac: olyan helyi jellegű, általában időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árusítanak;
állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely – ideértve az állatbörzét és az állatárverést is -, ahol nem kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot – ide nem értve a fogyasztási célra szánt halat és más hasznos vízi állatot – árusítanak;
helyi termelői piac: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott fogalom.

Az üzemeltetőnek a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont működése idején, a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával.

A vásár, piac engedélyezési eljárás:
A benyújtott kérelem alapján a vásár, piac helye szerint illetékes jegyző engedélyezési eljárást folytat le. Ennek során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén működő vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartásába bejegyzi a fenntartót és az általa működtetett vásárt, piacot.

A kérelem benyújtására a vásár, piac fenntartója jogosult.

Vásár, piac működtetése kizárólag jogerős üzemeltetési engedély birtokában folytatható!

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti. A biztonsági terv tartalmazza:
a) a vásár, piac helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
b) szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.

A vásár, illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni.

Az állandó vásár, piac esetében az üzemeltető köteles az állandó vásár, piac bejáratánál a vásár, piac térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni, amelyen köteles feltüntetni naprakészen a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységeket, helyszíneket.

Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetni, és azt a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni.

Helyi termelői piac nyilvántartásba vételi eljárás:
A Korm.rend. 4/B. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott bejelentés alapján a helyi termelői piac helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a helyi termelői piac fenntartóját és az általa működtetett helyi termelői piacot.

A bejelentés benyújtására a vásár, piac fenntartója jogosult.

A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kistermelő nevéről és címéről, gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, regisztrációs számáról, és által árusított termékekről napi nyilvántartást vezet, amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Bevásárlóközpont nyilvántartásba vételi eljárás
A Korm.rend. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott bejelentés alapján a bevásárlóközpont helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a bevásárlóközpont fenntartóját és az általa működtetett bevásárlóközpontot.

A bejelentés megtételére a bevásárlóközpont fenntartója jogosult

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű bevásárlóközpont esetén annak üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni, mely tartalmazza a bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét.

A bejelentéshez az alábbi okiratokat kell csatolni:
A piac területhasználatát igazoló okirat (pl. bérleti szerződés, haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostársak hozzájárulása).
– A vásár-piac méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével.
– Élelmiszer, termény, takarmány, élő állat, növényvédő szer, állatgyógyászati készítmény forgalmazása esetén nyilatkozat arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága részére, illetve a növény-és talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
– Aláírási címpéldány, cégkivonat másolat, egyéni vállalkozói igazolvány másolat.
– Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Az ügyintézéshez a dokumentumok az alábbi linken érhetők el:
https://soroksar.hu/elerhetoseg-es-letoeltheto-nyomtatvanyok-999/

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett többek között az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg. Az elektronikus ügyintézés az adószámmal rendelkező ügyfelek (szervezetek, egyéni vállalkozók stb.) esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik. Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír szolgáltatással beküldött irat is.

Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján a vásárokról, piacokról, és azok fenntartójáról vezetett nyilvántartás:
https://www.govcenter.hu/piac/Public/IPublikalas.aspx?Ty=1&onk_id=587

Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján a helyi termelői piacokról vezetett nyilvántartás:
https://www.govcenter.hu/piac/Public/IPublikalas.aspx?Ty=2&onk_id=587

Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján a bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás:
https://www.govcenter.hu/piac/Public/IPublikalas.aspx?Ty=3&onk_id=587