SzMSz - Hivatali Ügyrend

 

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal
 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 
Hatályos: 2017. január 1. napjától

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1) bekezdés g) pontja alapján gazdálkodásának végrehajtó szerveként, az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének értelmében 576/1997. (XII.02.) Ök. sz. határozattal az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozta a Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírtaknak megfelelően az alapító okiratban foglaltak részletezésére a Hivatal jogszerű működése érdekében az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot adom ki.

 

 

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1.
A Hivatal elnevezése
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal.
 
 
2.
A Hivatal székhelye
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 
 
3.
A Hivatal levelezési címe
1734 Budapest, Pf. 111.
 
 
4.
A Hivatal telephelyei [1],[2]
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
1237 Budapest, Újtelep út 2. (ügyfélszolgálati kirendeltség)
1239 Budapest, Molnár sziget 1.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
1238 Budapest, Grassalkovich út 154.
1239 Budapest, Hősök tere 12.
1238 Budapest, Grassalkovich út 150. (bérelt ingatlan)
1239 Budapest, Szikes u. 6.
1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 45.
 
5.
A Hivatal működési területe
 
Budapest Főváros XXIII. kerület illetékességi területe.
 
 
6.
A Hivatal alapítója
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
 
 
7.
A Hivatal irányító szerve, ellenőrzése
 
A Hivatal fenntartója: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Hivatal felett ellenőrzést gyakorol:
  • Budapest Főváros Kormányhivatala,
  • Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség Dél-Budapesti Csoportja,
  • Állami Számvevőszék
 
 
8.
A Hivatal főbb adatai
 
8.1 Bankszámlaszámai: a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza
8.2 KSH száma: 15523002-8411-321-01
8.3 Adóigazgatási azonosító száma: 15523002-2-43
8.4 Törzskönyvi nyilvántartási száma: 523002
8.5       Az alapító okirat kelte              az alapító okirat azonosítója
            1997. december 2.                  576/1997. (XII.02.) Ök. sz. határozat
            1999. november 16.                505/1999. (XI.16.) Ök. sz. határozat
            2000. július 11.                        319/2000. (VII.11.) Ök. sz. határozat
            2000. december 12.                430/2000. (XII.12.) Ök. sz. határozat
            2001. október 16.                    392/2001. (X.16.) Ök. sz. határozat
            2004. március 16.                   46/2004. (III.16.) Ök. sz. határozat
            2006. szeptember 11.             401/2006. (IX.11.) Ök. sz. határozat
            2007. február 13.                     44/2007. (II.13.) Ök. sz. határozat
            2007. július 3.                         408/2007. (VII.03.) Ök. sz. határozat
            2008. január 22.                      38/2008. (I.22.) Ök. sz. határozat
            2009. május 12.                     252/2009. (V.12.) Ök. sz. határozat
            2009. június 16.                     358/2009. (VI.16.) Ök. sz. határozat
            2009. szeptember 15.            450/2009. (IX.15.) Ök. sz. határozat
            2011. június 7.                        446/2011. (VI.07.) Ök. sz. határozat
            2011. augusztus 30.               551/2011. (VIII.30.) Ök. sz. határozat
            2012. január 1.                       547/2012. (XII.11.) Ök. határozat_
            2013. február 12.                    25/2013. (II.12.) Ök. határozat
            2013. szeptember 10.             402/2013. (IX.10.) Ök. határozat [3]
            2014. április 15.                      207/2014. (IV.15.) Ök. határozat [4]

            2014. november 25.               614/2014. (XI.25.) Ök. határozat [5]
 
8.6 TB száma: B-2496-3
8.7 Önkormányzati sorszáma: 5
A Hivatal elektronikus elérhetőségei:
8.8. E-mail címe: info@ph.soroksar.hu, hivatal@ph.soroksar.hu
8.9 Internetes elérhetősége, honlapja: www.soroksar.hu
 
 
9.[6]
A Hivatal jogállása, jogköre, közfeladata
 
9.1. A Hivatal jogállása, jogköre, közfeladata
a) jogi személyisége: önálló jogi személy
b) előirányzatok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkörrel rendelkezik
c) ingatlanok beruházása, felújítása tekintetében: kizárólagos jogkörrel rendelkezik
 
9.2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 
 
10.
A Hivatal tevékenységi körei[7]
 
10.1 A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi, államháztartási szakágazati besorolása:
            841105            (Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége).
 
A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130       Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140       Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220       Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210       Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013350       Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360       Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010       Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020       Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030       Közterület rendjének fenntartása
041231       Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232       Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233       Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
042110       Mezőgazdaság igazgatása
044310       Építésügy igazgatása
066010       Zöldterület-kezelés
066020       Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081043       Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081071       Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
083030       Egyéb kiadói tevékenység
098010       Oktatás igazgatása
106020       Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
 
10.2 Vállalkozói tevékenység
A Hivatal vállalkozói tevékenységet nem végez.
 
 
10.3 A tevékenységek forrásai
A hivatal 10.1 pontban foglalt tevékenységeinek feltételeit a Mötv. 106-118.§-aiban, az Áht-ban, valamint a Kormányrendeletben megjelölt forrásokból teremti meg. A Hivatal feladatai ellátásához hazai és európai uniós források igénybevételére is törekszik pályázatokon való részvétel útján.”
 
 
11.
A Hivatal képviselete
 
A Mötv. 41.§ (1) bekezdés értelmében a Képviselő-testületet a polgármester képviseli.
 
Az alapító okirat 8. pontja szerint a Hivatal képviseletére a jegyző jogosult, távollétében az aljegyző, illetve az általuk írásban meghatalmazott köztisztviselő.
 
A jogi képviseletet egyedi meghatalmazás alapján jogi végzettségű köztisztviselők, ügyvédek, ügyvédi irodák látják el.
 
 
12.
Az önkormányzat tevékenységét befolyásoló legfontosabb jogszabályok
 
Az önkormányzat tevékenységét befolyásoló legfontosabb jogszabályok jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza.
 
 
13.
A Hivatal gazdálkodása
 
A Polgármesteri Hivatal a feladatellátását szolgáló vagyon felett, továbbá a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök felett szabadon rendelkezik. A vagyonkezelés rendjét az Önkormányzat helyi rendeletei, illetőleg jelen szabályzat IV/2. számú melléklete, a gazdálkodás részletszabályait jelen szabályzat II. számú mellékletei (A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos mellékletek), a kötelezettségvállalások rendjét jelen szabályzat II/8. és II/9. számú mellékletei tartalmazzák.
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokról és feltételekről külön jegyzői utasítás / intézkedés rendelkezik.
 
 

II.
A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,
MŰKÖDÉSI RENDJE
 
A Hivatal irányítása
 
 
1.1 A polgármester
A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében a jegyző útján irányítja a Hivatalt (Mötv. 67.§ , SZMSZ 137.§). [8]
 
A polgármester
a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában (Mötv. 67.§ b) pont),

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja (Mötv. 67.§ c) pont),

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására
(Mötv. 67.§ d) pont),

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét (Mötv. 67.§ e) pont),

e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében (Mötv. 67.§ f) és g) pont),

f) felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért (Mötv. 115.§ (1) bek.),

g)[9] irányítja az alpolgármestereket feladataik ellátásában (SZMSZ 136.§ (2) bek.),

h)[10] beszámoltatja a jegyzőt a hatósági-igazgatási tevékenység végzéséről (SZMSZ 137.§ b) pont),

i)[11] a Képviselő-testület és a bizottságok működésével, feladataival kapcsolatban utasításokat ad a Hivatal részére (SZMSZ 137.§ c) pont),

j)[12] biztosítja a Hivatalra háruló legfontosabb feladatoknak vezetői vagy apparátusi értekezleten való megtárgyalását (SZMSZ 137.§ d) pont).
 
 1.2 Az alpolgármesterek[13]
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül egy fő és nem a Képviselő-testület tagjai közül további egy fő alpolgármestert választ. (SZMSZ 141.§).
 
Az alpolgármesterek a polgármester mellett dolgoznak, szakterületükön döntések előkészítésével segítik a polgármestert. Az alpolgármesterek a Képviselő-testületnek tartoznak felelősséggel, de az operatív napi munkában a polgármester irányításával látják el feladataikat. (SZMSZ 142.§).
 
Az alpolgármesterek együttműködnek a polgármesterrel az Önkormányzat képviseletében, a bizottságok munkájának összehangolásában, a Hivatal önkormányzati feladatainak felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködnek a Képviselő-testület olyan napirendi pontjainak előkészítésében és a határozatok végrehajtásában, amelyek feladatkörükkel összefüggnek (SZMSZ 143.§ (2) bek.).
 
 
2.
A Hivatal vezetése
 
2.1 A Hivatal vezetőjének kinevezési rendje
A Polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki a Polgármesteri Hivatal vezetésére. A kinevezés vezetői megbízásnak minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit. (Mötv. 82.§ (1) bek.)
 
 
2.2 A jegyző
A jegyző a polgármester irányításával szervezi és vezeti a Hivatalt. Az osztályok (Vagyonkezelési Osztály, Pénzügyi Osztály, Jogi és koordinációs Osztály, Szervezési és ügyviteli Osztály, Humán-közszolgáltatási Osztály, Építési és Beruházási Osztály, Igazgatási és Adóosztály, Rendészeti Osztály) tevékenységét osztályvezetők és osztályvezető-helyettesek segítségével irányítja (Mötv. 81.§ (1) és (3) bek.).[14]
 
A jegyző
a) gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról (Mötv. 81.§ (3) bek., c) pont),
b) felügyel a Hivatal tevékenységének törvényességére, ennek keretében
- ellenőrzi a Hivatal hatósági tevékenységét,
- szükség esetén funkcionális, eseti és célvizsgálatot rendel el (SZMSZ 148.§ f) pont),
c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét (Mötv. 81.§ (3) bek. j) pont),
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, bérezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges (Mötv. 81.§ (3) bek. b) pont, (4) bek.).
e) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket (Mötv. 81.§ (3) bek. g) pont),
f) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át (Mötv. 81.§ (3) bek. h) pont),
g) a polgármester irányításával gondoskodik a képviselő-testület
- üléseinek időben történő előkészítéséről,
- elé kerülő előterjesztések előzetes bizottsági véleményeztetéséről,
- ülésein jegyzőkönyv vezetéséről,
- ülésenként kétszeri névsorolvasás megtartásáról,
- döntéseinek az érdekeltekhez történő megküldéséről (SZMSZ 148.§ b) pont),
h) felelős a képviselő-testületi előterjesztések és határozati javaslatok jogi véleményezéséért (SZMSZ 148.§ c) pont),
i) gondoskodik a Képviselő-testület bizottságai üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről, felvilágosítás megadásáról (SZMSZ 148.§ d) pont),
j) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságainak ülésén (Mötv. 81.§ (3) bek. d) pont),
k) közreműködik az önkormányzat rendeleteinek kidolgozásában, gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, ill. közzétételéről (SZMSZ 148.§ a) pont),
l) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben (Mötv. 81.§ (3) bek. a) pont),
m) tájékoztatja a képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, feladatai végrehajtásáról rendszeresen beszámol a polgármesternek (SZMSZ 148.§ h) pont),
n) rendszeresen – havonta legalább egyszer – tájékoztatást ad a polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályváltozásokról, a Képviselő-testületet és a bizottságokat félévente tájékoztatja (SZMSZ 148.§ i) pont),
o) részt vesz az információs háttér megteremtésében (SZMSZ 148.§ j) pont),
p) gondoskodik az önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról, jogszabályváltozás esetén jelzi a módosítás szükségességét, általánosságban gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról, az SZMSZ mellékleteinek, függelékeinek folyamatos, naprakész vezetéséről (SZMSZ 148.§ g) és k) pont),
q) az őket érintő kérdésben kikéri a nemzetiségi önkormányzatok, érdekképviseleti szervek véleményét,
r) havonta egyszer fogadóórát tart,
s) részt vesz a kabinet ülésein,
sz) köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és működéséhez szükséges források biztosításáról,
t) köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontroll rendszert,
u) köteles elkészíteni a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát,
v) köteles a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni,
w) felügyeli a Hivatal iratkezelését.
 
 
2.3 Az aljegyző
 
A Polgármester a jegyző javaslatára – pályázat alapján határozatlan időre – aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére. Az aljegyzői kinevezés vezetői megbízásnak minősül, alkalmazni kell rá a Kttv. vezetői megbízásra vonatkozó rendelkezéseit. (Mötv. 82.§ (1) bek.).
 
A jegyző jogkörét távollétében az aljegyző gyakorolja, akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. (SZMSZ 149.§).
 
A Hivatal vezetése szempontjából az aljegyző az Igazgatási és Adóosztályt, a Rendészeti Osztályt, valamint a Jogi és Koordinációs Osztályt osztályvezető útján irányítja. [15]
 
 
 
2.4 A belső szervezeti egységek vezetői
 
A Hivatal belső szervezeti egységeinek (osztályainak) élén az osztályvezető áll, akit a jegyző – a polgármester egyetértésével – kizárólag jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel, közigazgatási szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező köztisztviselők közül határozatlan időre bíz meg.
 
Az osztályvezető feladatai:
- felelős az osztály munkájáért, annak szakirányú, jogszerű működéséért, vezeti az osztályt,
- gondoskodik az általa vezetett osztály feladatjegyzékének, valamint a munkaköri leírások elkészítéséről és naprakészen tartásáról,
- felelős a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata – területét érintő – mellékleteinek naprakészen tartásáért,
- elvégzi az osztály dolgozóinak teljesítményértékelésével, minősítésével kapcsolatban rábízott feladatokat,
- felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rábízott feladatok döntés-előkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért,
- gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot,
- előkészíti és elkészíti a feladatköréhez tartozó testületi előterjesztéseket, részt vesz a Képviselő-testület és a szervezeti egységet érintő napirend tárgyalásakor a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről,
- kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel,
- felelős a Képviselő-testület irányítása alatt álló, a feladatköréhez tartozó intézmények törvényes működéséért,
- közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében,
- gyakorolja a szervezeti egység köztisztviselői és dolgozói tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat,
- köteles a vezetése alatt működő szervezeti egység, valamint a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységéről naprakész információval rendelkezni, az osztályt érintő gazdálkodási feladatokat figyelemmel kísérni, tapasztalatairól a tisztségviselőket tájékoztatni,
- gondoskodik a vezetése alatt működő osztályon az ügyfélfogadási és munkarend betartásáról,
- felelős a szervezeti egységek közötti folyamatos tájékoztatásért, információáramlásért, az egységes Hivatal munkáját elősegítő, az egyes szervezeti egységek együttműködését biztosító kapcsolattartásért.
 
Az osztályon belül felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselőt osztályvezető-helyettesi címmel bízhat meg a jegyző. Az osztályvezető-helyettes az osztályvezető távollétében, akadályoztatása esetén ellátja mindazon feladatokat, melyeket az osztályvezető végez, helyettesíti az osztályvezetőt.
 
 
2.5. Nem vezető beosztású köztisztviselők, munkavállalók
 
2.5.1. Az ügyintéző
Az ügyintézőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azoknál a köztisztviselői munkaköröknél, amelyek nem vezetői munkakörök.
     Feladata:
- az államigazgatási ügyek érdemi döntésre való előkészítése, ill. ilyen irányú felhatalmazás esetén a kiadmányozása,
- szakértelemmel foglalkozik a rábízott területtel összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős a saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség betartásáért,
- a munkaköri leírásban részére megállapított, ill. a vezetője által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével végzi,
- felelős a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata – területét érintő – mellékleteinek módosításáért.
 
2.5.2. Az ügykezelő
- gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, az ügyiratok átvételéről, iktatásáról, a kiadmánytervezeteknek az ügyintéző útmutatása szerinti gépeléséről, sokszorosításáról, továbbításáról,

- ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel a vezetője megbízza.
 
2.5.3. A munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott
- biztosítja a Hivatal napi működését,

- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a vezetője megbízza.
 
 
2.6       A Hivatal valamennyi munkavállalója munkája során köteles az Alaptörvényben foglaltakat megtartani, az állami és szolgálati titkot megőrizni. Hivatali kötelességét részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudása szerint a nemzet és az Önkormányzat érdekeinek szolgálatával teljesíteni. A Hivatalban és azon kívül példamutatóan viselkedni, az Ügyfélszolgálati Charta és az Etikai kódex előírásait betartani. 
 
A fenti személyek feladat- és hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, valamint az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokat jelen szabályzat mellékletei részletesen szabályozzák.
 
 
3.
A Hivatal belső tagozódása[16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]
 
A Képviselő-testület döntése értelmében a Hivatal engedélyezett álláshelye 143 határozatlan idejű, illetőleg 2014. június 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra + 7 státusz, 2014. július 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra további 18 státusz, összesen 168 státusz. A 143 határozatlan idejű státusz az alábbi szervezeti egységekre (osztályokra) tagozódik:
 
Polgármesteri Kabinet
= 1 státusz társadalmi kapcsolatokért felelős protokoll-, és közbiztonsági referens
= 1 státusz főépítész
= 1 státusz polgármesteri referens[26]
= 1 státusz sport referens
= 1 státusz közoktatási referens
 
-
Vagyonkezelési Osztály [27], [28]
= 1 státusz osztályvezető
= 1 státusz osztályvezető-helyettes
= 1 státusz társasházkezelő, helyiséggazdálkodó
= 2 státusz telekgazdálkodási ügyintéző
= 1 státusz pénzügyi ügyintéző
= 1 státusz vagyonkezelési ügyintéző
= 1 státusz adminisztrátor
= 1 státusz jogász, társasházkezelő
= 1 státusz jogász
 
- Pénzügyi Osztály [29],[30],[31],[32]
= 1 státusz osztályvezető
= 1 státusz osztályvezető-helyettes
= 1 státusz ÁFA analitikus, előirányzat módosító, kötelezettségvállalás nyilvántartó
= 1 státusz likviditás menedzser (kis kincstár felelős)
= 1 státusz pénztáros
= 1 státusz analitikus könyvelő
= 5 státusz főkönyvi könyvelő
= 7 státusz pénzügyi előadó
 
- Jogi és koordinációs Osztály [33],[34],[35],[36]
= 1 státusz osztályvezető, jogtanácsos
= 1 státusz osztályvezető-helyettes, jogász
= 2 státusz alpolgármesteri titkársági ügyintéző
= 1 státusz aljegyzői titkársági és munkaügyi ügyintéző
= 1 státusz jegyzői- és EU referens
= 0,5 státusz protokoll ügyintéző
= 1 státusz jegyzői titkársági ügyintéző
= 2 státusz informatikus
= 1 státusz személyzeti vezető
= 1 státusz jogi ügyintéző
= 1 státusz számfejtési és pénzügyi ügyintéző (személyi jellegű és nem rendszeres kifizetések)
= 1 státusz munkaügyi előadó
= 1 státusz közműfejlesztési támogatás ügyintéző
 
- Szervezési és ügyviteli Osztály
= 1 státusz osztályvezető
= 3 státusz iktató
= 1 státusz testületi előadó
= 1 státusz testületi előadó, nemzetiségi referens
= 1 státusz szervezési ügyintéző, iktató
= 1 státusz irattáros
= 4 státusz kézbesítő
= 2,5 státusz postázó
 
- Humán-közszolgáltatási Osztály [37]
= 1 státusz osztályvezető
= 1 státusz osztályvezető – helyettes
= 1 státusz pénzügyi-gazdasági ügyintéző
= 6 státusz szociálpolitikai ügyintéző [38]
= 1 státusz jogász
= 2 státusz közfoglalkoztatási ügyintéző
= 1 státusz gondnoksági és közfoglalkoztatási koordinátor
= 1 státusz gazdasági ügyintéző
 
- Építési és Beruházási Osztály [39]
= 1 státusz osztályvezető
= 1 státusz osztályvezető-helyettes, magasépítési ügyintéző
= 2,5 státusz magasépítő
= 1 státusz titkársági ügyintéző
= 1 státusz környezetvédelmi és növényvédelmi ügyintéző
= 1 státusz mélyépítési ügyintéző
= 1 státusz közbeszerzési előadó, beruházó
= 1 státusz gondnoksági előadó, esélyegyenlőségi referens
= 1 státusz műszaki ügyintéző
= 1 státusz útfelügyelő
= 1 státusz kertészeti és mélyépítési előadó
= 1 státusz gondnoksági ügyintéző
= 1 státusz tájház gondnok
 
- Igazgatási és Adóosztály [40], [41],[42],[43],[44],[45],[46], [47]
= 1 státusz osztályvezető, építmény- és telekadó ügyintéző
= 1 státusz osztályvezető-helyettes, birtokvédelmi és földhirdetmény ügyintéző
= 1 státusz osztályvezető-helyettes, adóellenőr
= 1 státusz állattartási, állatvédelmi és általános igazgatási ügyintéző
= 2 státusz anyakönyvvezető, címnyilvántartás-kezelő
= 2 státusz hagyatéki és lakástámogatási ügyintéző
= 2 státusz kereskedelmi-, ipari és általános igazgatási ügyintéző
= 0,5 státusz ügyfélszolgálati és általános igazgatási ügyintéző
= 2 státusz gépjárműadó ügyintéző
= 1 státusz építmény- és telekadó ügyintéző
= 1 státusz idegen behajtási ügyintéző
= 1 státusz talajterhelési díj és idegen behajtási ügyintéző
= 1 státusz könyvelési ügyintéző
= 3 státusz behajtási ügyintéző
= 1 státusz adóellenőr
 
- Rendészeti Osztály [48]
= 1 státusz osztályvezető
= 1 státusz osztályvezető-helyettes, közterület-felügyelő
= 1 státusz titkársági ügyintéző
= 1 státusz közterület foglalási ügyintéző
= 1 státusz közterület ellenőr, egyéb ügyintéző
= 2 státusz mezőőr
= 18 státusz közterület-felügyelő
= 2 státusz segédfelügyelő
= 1 státusz pénzügyi ügyintéző
 
Belső ellenőrzés
= 1 státusz belső ellenőrzési vezető
= 1 státusz belső ellenőr
 
Szervezeti egységbe nem sorolt státuszok
= 1 státusz jegyző
= 1 státusz aljegyző
 
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetését 2 fő főállású köztisztviselő útján biztosítja, akik az osztályoktól függetlenül, közvetlenül a jegyző alárendeltségében dolgoznak.
Az osztályok egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.
 
[49]A Képviselő-testület a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott társulási jog alapján a Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása érdekében szükséges egyes szennyvízelvezetési és elhelyezési feladatok közös megoldására Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony és Tass települések önkormányzatával létrehozta az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulást, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervet.
A társulás gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatait Taksony Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el.
 
[50],[51],[52], [53] A Képviselő-testület által létrehozott, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek alapító okiratai szerint a Hivatal látja el az alábbi intézmények gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait is:
-    I.sz. Összevont Óvoda
-    II.sz. Napsugár Óvoda
-    III. sz. Összevont Óvoda
-    Táncsics Mihály Művelődési Ház
-    Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye
-    Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
 
[54]A Képviselő-testület által létrehozott gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél, illetőleg a Hivatalban a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköréről, munkakörének meghatározásáról jelen szabályzat II/12. számú melléklete rendelkezik.
 
4.
A Hivatal működési rendje
 
4.1. A Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletében állapította meg.[55]
A Hivatal működésével köteles elősegíteni
a) a törvényesség betartását,
b) a Képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását,
c) az állampolgári jogok érvényesülését,
d) az Európai Uniós előírások betartását.
 
 
4.2. A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell:
a) az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására,
b) a hatékony és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására,
c) az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belüli egyszerűsítésére,
d) az ügyfelek részére a szükséges felvilágosítást szóban és írásban kulturáltan megadni,
e) a gyakrabban előforduló államigazgatási ügyekben az ügyfelek tájékoztatását írásban is (szórólapok segítségével) biztosítani,
f) a jogok érvényesülésének elősegítésére, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítására, valamint az állampolgári fegyelem megszilárdítására.
 
 
4.3. A Hivatal információáramlásának biztosítása érdekében szükséges feladatok:
- értekezleti rend szabályozása,
- csoportos elektronikus levelezések alkalmazása,
- a Hivatal belső hálózatában közös mappák használata,
- az Intranet (Quito) használata.
 
4.3.1. A Hivatalon belüli értekezleti rend:
a) A képviselő-testületi üléseken részt kell vennie a polgármesternek, az alpolgármestereknek, a jegyzőnek, az aljegyzőnek, az osztályvezetőknek (távollétükben helyettesüknek), a technikai feladatokat ellátó személyeknek, az őket érintő napirendnél a főépítésznek, a személyzeti vezetőnek, a belső ellenőrnek, az előterjesztés készítőjének.
b) Évenként legalább két alkalommal apparátusi értekezletet kell tartani, melynek keretében az elmúlt időszak tevékenységét értékelni kell és az elkövetkezendő időszak főbb feladatait meg kell határozni. Az értékelésről és az iránymutatásról emlékeztetőt kell készíteni.
c) Félévenként, az apparátusi értekezletet követő öt napon belül osztályonként munkaértekezlet tartása kötelező. A munkaértekezlet kiemelt tárgyköre az osztály működésének értékelése. Az értekezlet ezen részéről emlékeztetőt kell készíteni. A fentieken túli osztályértekezletek összehívása és tárgyköreinek meghatározása az osztályvezető hatásköre.
d) [56],[57],[58] Hetente egy alkalommal vezetői értekezletet kell tartani,
- az operatív feladatok meghatározására és végrehajtására, instrukciók adására,
- a feladatok teljesítésének számonkérése céljából, melyen részt kell venni
- a polgármesternek, alpolgármestereknek,
- a jegyzőnek, aljegyzőnek,
- az osztályvezetőknek és/vagy helyettesüknek,
- a főépítésznek,
- a belső ellenőrzési vezetőnek,
- az informatikusnak,
- a személyzeti vezetőnek.
A vezetői értekezletről írásban emlékeztetőt kell készíteni a feladat, a határidő, valamint a felelős megnevezésével. Az emlékeztető készítése az Igazgatási és Adóosztály osztályvezető-helyettesének feladata, akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.
e) A működéshez és feladatellátáshoz szükséges egységes jogalkalmazás, a jogszabályokból adódó általános és egyedi feladatok meghatározása céljából a jegyző/aljegyző vezetésével, a jogszabállyal érintett, stratégiai munkakörben dolgozó munkatársak részvételével rendszeres és eseti értelmező fórumot kell tartani. A fórumon elhangzottakról emlékeztetőt kell készíteni.
f) A Hivatal által projekt formában végzett tevékenységek irányítására – amennyiben arra a projekt bonyolultsága és összetettsége miatt szükség van – Projekt Irányító Bizottságot kell létrehozni és működtetni.
g) A cselekvési programok megvalósításának nyomon követésére és az egyes mérföldkövek teljesítésének értékelésére, a megvalósító munkacsoportok beszámoltatására monitoring értekezleteket kell létrehozni és működtetni.
 
4.3.2. Csoportos elektronikus levelezések alkalmazása
A Hivatalon belül, a közös feladaton dolgozó kollégák a hatékonyabb kapcsolattartás valamint a teljeskörű információáramlás érdekében az outlook elektronikus levelezőrendszer keretében csoportokat hoznak létre. Az elektronikus formában rendelkezésre álló információkat ezen a közös felületen kötelesek egymással megosztani.
 
4.3.3. A Hivatal belső számítástechnikai hálózatában közös mappák használata
A Hivatal valamennyi köztisztviselőjét, munkavállalóját érintő dokumentumokat a mindenki számára elérhető, kifejezetten e célból létrehozott meghajtókon, külön mappákban kell elhelyezni. A közös mappákban kizárólag hatályos dokumentumok helyezhetők el. A dokumentumok hatályosítása azon kolléga feladata, aki erre munkaköri leírásában jogosítványt kapott.
 
4.3.4. Az Intranet használata
A Hivatal valamennyi köztisztviselőjét, munkavállalóját, a tisztségviselőket, a Képviselő-testület tagjait érintő dokumentumok közül a jegyzői utasításokat, az aljegyzői utasításokat, a Képviselő-testületi üléseken hozott határozatokat, a Képviselő-testület által alkotott rendeleteket, illetőleg a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket az Intraneten el kell helyezni.
Ezen a felületen kizárólag hatályos dokumentumok helyezhetők el, a hatályosítás azon kolléga feladata, aki a kihelyezésre engedélyt és jogosultságot kapott, illetőleg munkaköri leírásában erre felhatalmazással bír.
 
4.3.5. Fenti értekezletek összehívására és nyilvántartására a Microsoft Outlook naptárát kell használni.
 
4.4 Annak érdekében, hogy az egyes osztályok munkájáról a tisztségviselők részletes tájékoztatást kapjanak, minden osztályvezető a képviselő-testületi ülést megelőző hét szerda 12.00 óráig részletes jelentést köteles készíteni az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban tett intézkedésekről.
A jelentésnek ki kell térnie a költségvetési felhasználásra, a képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekre, a testületi határozatok végrehajtására tett intézkedésekre, a testületi ülésen felvetődött problémák megoldására, az önkormányzati honlapon történő adatváltozásokra, a tisztségviselői utasítások végrehajtására, a folyamatban lévő ügyek számára, az osztályokon előforduló rendkívüli eseményekre, rendezvényekre, az osztályvezetői ellenőrzések számára és a főbb megállapításokra. Ha az előző jelentés óta a honlap adattartalmában nem történt adatváltozás, a jelentésnek erre is ki kell térnie.
A jelentéseket osztályokra lebontva kell eljuttatni a tisztségviselőkhöz a határidő mindenkori betartása mellett.
 
 
III.
A HIVATAL FELADATAI
 
1.
Általában
 
A Hivatal feladatai általában:
- ügyfélfogadási időben köteles az ügyfeleket fogadni,
- az ügyintéző akadályoztatása esetén helyettesítésről köteles gondoskodni,
- az ügyfelek által személyesen, vagy szóban előadott kérelmet jegyzőkönyvbe foglalni, iktatásra továbbítani,
- az ügyiratokat az Egyedi Iratkezelési Szabályzat szerint kezelni,
- az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más osztályok ügyintézőivel együttműködni, egyeztetni, az egyeztetés megtörténtét az ügyiratokban dokumentálni,
- az osztályok kötelesek belső munkarendjüket számonkérhető módon kialakítani, így különösen
  = nyilvántartani az osztályon dolgozók munkaköri leírását,
  = szabályozni az osztályértekezletek rendjét,
  = szabályozni az osztályvezetői ellenőrzés, számonkérés módját, gyakoriságát, a munkafegyelem biztosítását, ellenőrzését az erre vonatkozó utasítások szerint,
  = kötelesek biztosítani, szükség esetén szabályozni az információáramlást.
 
A Hivatal egyes szervezeti egységeinek feladatait jelen szabályzat I/3. számú melléklete (Feladat- és hatásköri jegyzék) tartalmazza.
 
 
2.
A Hivatal feladatai a Képviselő-testülettel kapcsolatban[59]
 
A Hivatal köteles:
a) a Képviselő-testület rendeleteit, határozatait végrehajtani,
b) az ügykörüket érintő képviselő-testületi előterjesztéseket elkészíteni,
c) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést biztosítani,
d) az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére 30 napon belül érdemi választ adni (Mötv. 32.§ (2) bek. f) pont).
 
 
3.
A Hivatal feladatai a Képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatban
 
A Hivatal köteles:
a) a Képviselő-testület kabinetje által meghatározott illetékes bizottság véleményét kikérni a képviselő-testületi előterjesztésekkel kapcsolatban,
b) a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni,
c) a Képviselő-testület bizottságai működésének ügyviteli feladatait ellátni, a technikai és adminisztratív igényeket kielégíteni (Mötv. 61.§ (3) bek.),
d) a bizottság üléseiről jegyzőkönyvet, nyilvántartást vezetni.
 
 
4.
A Hivatal feladatai a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (a továbbiakban: Nek.) 80.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételeit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat a Nek. 80.§ (1) bekezdés a) – f) pontja határozza meg.
A Nek. 80.§ (2) bekezdése értelmében a 80.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására vonatkozóan az Önkormányzat megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal, melynek további tartalmi elemeit a Nek. 80.§ (3)-(4) bekezdése rögzíti.
 
A fenti jogszabályhelyek alapján a nemzetiségi önkormányzatok és a települési Önkormányzat megállapodást kötnek.
A megállapodás értelmében a Hivatal Szervezési és ügyviteli Osztálya közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek előkészítésében a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésében, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli (gépelési, sokszorosítási, postázási, nyilvántartási) feladatok ellátásában. A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez a pénzügyi vonatkozású kérdésekben a Pénzügyi Osztály kijelölt dolgozója biztosítja a szakszerű és jogszerű működést.
A megállapodás rögzíti a Jegyző, illetőleg a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő személy részvételi kötelezettségét a nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
 
 
5.
A Hivatal és a civil szervezetek, állampolgárok kapcsolata
 
Az Mötv. 2.§ (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
A helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt. (Mötv. 6.§ a) bekezdés).
 
A polgármester együttműködik a különböző társadalmi, egyházi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel, valamint a kerületi vállalatokkal, vállalkozókkal, intézményekkel. Ezek vezetőitől jogszabályban előírt körben tájékoztatást kérhet, ill. tájékoztatja őket az Önkormányzat fejlesztésének jelentősebb kérdéseiről, velük együttműködési megállapodásokat kezdeményezhet (SZMSZ 139.§).
A Képviselő-testület az Mötv-ben előírtak szerint előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek (SZMSZ 153.§ (1) bek.).
Az Mötv.-ben és az SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtása a Hivatal feladata.
Az állampolgárok és civil szervezetek a lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon szerezhetnek tudomást a Hivatal munkájáról. A lakosság tájékoztatását szolgálja az ingyenesen terjesztett Soroksári Hírlap, valamint az Önkormányzat által működtetett www.soroksar.hu honlap is.
 
A fórumok előtt az Építési és Beruházási Osztály gondnoksági feladatokat ellátó kollégái gondoskodnak az állampolgárok tájékoztatásáról, a kerület egyéni választókerületeiben lévő, hirdetőtáblákra kihelyezett, intézményekhez eljuttatott szórólapok segítségével.
 
 
 
6.
A Hivatal államigazgatási feladatai
 
A Hivatal köteles a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző államigazgatási, hatósági hatásköreit az államigazgatási eljárás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni, gyakorolni, kiadmányozni. A Hivatal dolgozói tevékenységük gyakorlására kiható jogszabályi változást mindenkor kötelesek figyelemmel kísérni.
 
 
 
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. május 27-én lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 2013. január 2-án kelt Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint annak módosításai hatályukat vesztik.

A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez a polgármester jóváhagyása szükséges.
2. [60]A jegyző – az V. fejezetben (MELLÉKLETEK) nevezett köztisztviselők útján – köteles gondoskodni a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei naprakész állapotáról és arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a szervezeti egységek vezetői megismertessék a Hivatal köztisztviselőivel.
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat valamennyi mellékletével együtt, illetőleg azok módosításai a takarékosság, valamint a környezetvédelem figyelembe vételével papíralapú dokumentumként nem kerül a Hivatalban kiosztásra. Minden dokumentum a Hivatal számítógépes rendszerén belül az I meghajtó „Hivatali SzMSz”, valamint ugyancsak az I meghajtó „Hivatali SzMSz – Egységes” elnevezésű könyvtárában kerül elhelyezésre.
 
A dolgozókkal történő megismertetés az adott szervezeti egység vezetőjének kötelessége. A megismerésről, illetőleg a tudomásul vételről minden szervezeti egység köteles az 1. számú mellékletként csatolt NYILATKOZATOT kitölteni, és azt a szabályzat kiadásától számított 5 munkanapon belül a Jogi és koordinációs Osztályra a jegyzői titkársági ügyintéző részére eljuttatni.
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat számítógépes hálózaton történő elhelyezéséért, annak aktualizálásáért a Jogi és koordinációs Osztály osztályvezető-helyettese a felelős. Az osztályvezető-helyettes köteles a számítógépes hálózaton történő elhelyezésről valamennyi szervezeti egység vezetőjét elektronikus úton, e-mailben értesíteni.
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek aktualizálásával megbízott köztisztviselő köteles az elkészült dokumentumot – annak aláírását követően – elektronikus úton haladéktalanul továbbítani a Jogi és koordinációs Osztály osztályvezető-helyettese részére.
3. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata mellékleteinek hatályosítása a következőkben a mellékletek felsorolását tartalmazó V. (MELLÉKLETEK) részben megjelölt köztisztviselők feladata a határidők pontos betartásával.
 
 
 
V.
MELLÉKLETEK[61]
 
Az Szervezeti és Működési Szabályzat szerves részét képezik a mellékletek, melyek a következők:
 
 
I. A Hivatal működésével kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (dr. Dallos Andrea; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül) [62]
2. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája (dr. Dallos Andrea; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül) [63]
3. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal feladat- és hatásköri jegyzéke (Kovátsné dr. Prohászka Beáta; évente a tárgyév december 31. napjáig) [64]
4. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal kiadmányozási szabályzata (Györky Erika; félévente, a tárgyév június 30. és december 31. napjáig) [65]
5. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata (Vittmanné Gerencsér Judit; évente a tárgyév december 31. napjáig)

6. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal Összevont szabályzata a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok által használt bélyegzők kezeléséről, nyilvántartásáról (Riegler Ervin; évente a tárgyév december 31. napjáig)
7. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal szabályzata a képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések rendjéről, a jegyzőkönyvek elkészítéséről és a döntések végrehajtásáról (Vittmanné Gerencsér Judit; évente a tárgyév december 31. napjáig)
8. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal szabályzata az önkormányzati képviselők és a bizottságba delegáltak (külső tagok) tiszteletdíjának és költségtérítésének kifizetéséről (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)
9. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának, valamint Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata a szerződéskötések rendjéről (dr. Laza Margit; évente a tárgyév december 31. napjáig)
10. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal szabályzata a településrendezési tervek és építési szabályzatok nyilvántartásának rendjéről (Tóth András; évente a tárgyév december 31. napjáig)_
11. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal szabályzata a műszaki nyilvántartás rendjéről, az adatokba való betekintés módjáról és az adatok külső személy (szerv) részére történő szolgáltatásáról (Kisné Stark Viola; évente a tárgyév december 31. napjáig)
12. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a vezetői tisztségviselők utasításainak elkészítéséről, véleményeztetéséről, kiadmányozásáról és nyilvántartásáról (Kovátsné dr. Prohászka Beáta; évente a tárgyév december 31. napjáig) [66]
13. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal öszevont szabályzata a pályázati eljárások rendjéről (Györky Erika; évente a tárgyév december 31. napjáig) [67]
14. melléklet: Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatalának Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségek végrehajtásáról szóló szabályzata (Vittmanné Gerencsér Judit; évente a tárgyév december 31. napjáig)

15. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztály összevont Szabályzata (Sedlák Tibor; évente, a tárgyév december 31. napjáig) [68]
 
 
II. A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Ügyrendje (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)

2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont számviteli politikája (Horváth Enikő; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Összevont leltározási és selejtezési szabályzata (Horváth Enikő; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont eszközök és források értékelési szabályzata (Horváth Enikő; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
5. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont önköltségszámítási szabályzata (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)
6. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont pénzkezelési szabályzata (Horváth Enikő; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig, illetve a változás időpontjától számított 8 napon belül)
7. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont Számlarendje (Horváth Enikő; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)
8. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont szabályzata a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés, az utalványozás és az utalvány ellenjegyzés rendjéről (Polonkai Zoltánné; negyedévente a tárgyév március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. napjáig)
9. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont Kötelezettségvállalás nyilvántartási szabályzata (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)
10. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Összevont gépjármű üzemeltetési szabályzata (Riegler Ervin; félévente a tárgyév június 30. és december 31. napjáig)
11. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat II. sz. Napsugár Óvoda főzőkonyha készletgazdálkodási szabályzata (Haraszti Erika; évente a tárgyév december 31. napjáig)[69]
12. sz. melléklet: MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztásról (Polonkai Zoltánné, Haraszti Erika; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül) [70]
13. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont szabályzata a társasház kezelés és közös képviselet ellátása során irányadó szabályokról a kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés terén (dr. Gróza Zsolt; évente a tárgyév december 31. napjáig) [71], [72]ű
14. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak Összevont szabályzata a társasház kezelés és közös képviselet ellátása során irányadó szabályokról (dr. Gróza Zsolt; évente a tárgyév december 31. napjáig) [73], [74]
15. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szabályzata a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására felhatalmazottak beszámoltatási rendjéről (Polonkai Zoltánné; negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig, illetve a felhatalmazó 15 munkanapot meghaladó távolléte esetében a felhatalmazó munkába állását követő hó 20. napjáig)

16. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal reprezentációs szabályzata (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig)
17. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Soroksári Polgármesteri Hivatal összevont szabályzata a Költségvetési Monitoring Munkacsoport működéséről (Polonkai Zoltánné; évente a tárgyév december 31. napjáig) [75]
 
 
III. A Hivatal belső ellenőrzésével kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Beszené Uhrin Gyöngyi; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve jogszabályváltozást követő 15 napon belül)

2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Szabályzata (dr. Dániel Károly; évente a tárgyév december 31. napjáig)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési nyomvonala (Györky Erika; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig)[76]
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Integrált Kockázatkezelési Rendszerről szóló Szabályzata (Györky Erika; évente a tárgyévet követő év április 30. napjáig) [77],[78]

5. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal szabályzata A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről (Kovátsné dr. Prohászka Beáta; a tárgyévet követő év április 30. napjáig) [79]
 
 
IV. A Hivatal vagyongazdálkodásával kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és Költségvetési Szerveinek Összevont szabályzata a beszerzések rendjéről (Szabó Bernadett; évente a tárgyév december 31. napjáig)

2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Összevont szabályzata az Önkormányzat vagyonkataszterének vezetéséről és számítógépes karbantartásáról (Kovács Mihályné: a tárgyév április 30. és szeptember 30. napjáig)
 
 
V. A munkáltatói joggal kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Személyügyi Kézikönyve (Kállainé Szabó Anikó[80]; negyedévente a tárgyév március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. napjáig, illetve a változás időpontjától számított 8 napon belül)

2. sz. melléklet: a Közszolgálati adatvédelmi Szabályzat kiadásáról (Györky Erika; évente a tárgyév december 31. napjáig)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terve (Hegedűs Mónika[81]; 2 évente, minden második év december 31. napjáig)
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Chartája (Vittmanné Gerencsér Judit; évente a tárgyév december 31. napjáig)
5. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési rendszeréről szóló szabályzata (Kállainé Szabó Anikó; évente a tárgyév december 31. napjáig) [82]
 
 
VI. A Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos mellékletek
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal Összevont munkavédelmi szabályzata (Riegler Ervin; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve intézményi telephely létesítése vagy megszüntetése esetén a változást követő 8 napon belül)

2. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal Összevont tűzvédelmi szabályzata (Riegler Ervin; évente a tárgyév december 31. napjáig, illetve intézményi telephely létesítése vagy megszüntetése esetén a változást követő 8 napon belül)
3. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal összevont adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (dr. Dániel Károly; évente a tárgyév december 31. napjáig) [83]
4. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal biztonsági szabályzata (Riegler Ervin; évente a tárgyév december 31. napjáig)

5. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal összevont közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata (Györky Erika; évente a tárgyév december 31. napjáig) [84]
6. sz. melléklet: Informatikai Üzemeltetési és Biztonsági Szabályzat[85] (Maár Balázs; évente a tárgyév december 31. napjáig)

7. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal összevont Informatikai Biztonság Politika szabályzata (Maár Balázs; évente, a tárgyév december 31. napjáig) [86], [87]
8. sz. melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Informatikai Kockázatkezelési Szabályzata (Maár Balázs; évente, a tárgyév december 31. napjáig) [88]
 
 
 
 
Budapest, 2013. május 27.  
                                                                                   Szimoncsiné dr. Laza Margit
                                                                                                            jegyző
 
 
 
 
Jóváhagyom:
 
Budapest, 2013. május 27.
                                                                                               Geiger Ferenc
                                                                                               polgármester
 

 

  1. 1. melléklet
 
 
NYILATKOZAT
 
 
Alulírottak, a ………………………………………… (szervezeti egység neve) dolgozói nyilatkozunk, hogy a 2013. ……………………..-án kelt, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetőleg annak …………….. számú mellékletét képező dokumentumot megismertük és az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk.

 

 

Név
Dátum
Aláírás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. számú függelék
 
Az önkormányzat tevékenységét befolyásoló legfontosabb jogszabályok
 
Törvények
- Magyarország Alaptörvénye
- a házasságról, a családról, a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
- egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
- a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
- az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
- Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
- az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011.évi CCIII. törvény
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
- a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
- az állami és az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv.
 
 
Törvényerejű rendelet
- a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet
- az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr.
 
 
Kormányrendeletek
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
- a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend.
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
- a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
- az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
- a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet
- a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet
- a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermeklóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
- a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
- a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet
- a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet
- a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) Korm. rendelet
- a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
- az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet
- a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII.26.) Korm. rendelet
-a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
- az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
- a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI.16.) Korm. rendelet
- az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet
- a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet
- az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14.) Korm. rendelet
- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
 
 
Egyéb rendeletek
- a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
- a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet
- az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet
- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
- a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rend.
- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 17/2012. (IV.5.) BM rendelet
- az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére tönténő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet
- a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV.25.) KIM rendelet
- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet
- a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII.29.) BM rendelet
- az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet
- az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III.13.) NGM rendelet
 
[1] Módosította a 2014. december 1-től hatályos módosítás
[2] Módosította a 2016. október 25-től hatályos módosítás
[3] Beépítette a 2014. január 1-től hatályos módosítás
[4] Beépítette a 2014. július 1-től hatályos módosítás
[5] Beépítette a 2014. december 1-től hatályos módosítás
[6] Módosította a2014. július 1-től hatályos módosítás
[7] Módosította a 2014. január 1-től hatályos módosítás
[8] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[9] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[10] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[11] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[12] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[13] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[14] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[15] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[16] Módosította a 2013. július 1-től hatályos módosítás
[17] Módosította a 2014. január 1-től hatályos módosítás
[18] Módosította a 2014. február 1-től hatályos módosítás
[19] Módosította a 2014. június 1-től hatályos módosítás
[20] Módosította a 2014. szeptember 1-től hatályos módosítás
[21] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[22] Módosította a 2015. február 17-től hatályos módosítás
[23] Módosította a 2015. március 1-től hatályos módosítás
[24] Módosította a 2015. május 1-től hatályos módosítás
[25] Módosította a 2015. december 1-től hatályos módosítás
[26] Módosította a 2016. január 1-től hatályos módosítás
[27] Módosította a 2016. szeptember 1. napjától hatályos módosítás
[28] Módosította a 2016. november 1. napjától hatályos módosítás
[29] Módosította a 2016. február 1-től hatályos módosítás
[30] Módosította a 2016. február 15-től hatályos módosítás
[31] Módosította a 2016. szeptember 1. napjától hatályos módosítás
[32] Módosította a 2016. október 3-tól hatályos módosítás
[33] Módosította a 2016. január 29-től hatályos módosítás
[34] Módosította a 2016. szeptember 1. napjától hatályos módosítás
[35] Módosította a 2016. október 3-tól hatályos módosítás
[36] Módosította a 2016. november 1. napjától hatályos módosítás
[37] Módosította a 2016. február 15-től hatályos módosítás
[38] Módosította a 2016. szeptember 1. napjától hatályos módosítás
[39] Módosította a 2016. november 1. napjától hatályos módosítás
[40] Módosította a 2015. április 1-től hatályos módosítás
[41] Módosította a 2016. szeptember 1. napjától hatályos módosítás
[42] Beépítette a 2014. február 1-től hatályos módosítás
[43] Módosította a 2016. január 29-től hatályos módosítás
[44] Módosította a 2016. január 29-től hatályos módosítás
[45] Módosította a 2016. február 1-től hatályos módosítás
[46] Módosította a 2016. október 3-tól hatályos módosítás
[47] Módosította a 2016. november 1. napjától hatályos módosítás
[48] Módosította a 2015. szeptember 1-től hatályos módosítás
[49] Módosította a 2015. február 17-től hatályos módosítás
[50] Módosította a 2015. február 17-től hatályos módosítás
[51] Módosította a 2015. május 1-től hatályos módosítás
[52] Módosította a 2016. március 24-től hatályos módosítás
[53] Módosította a 2017. január 1. napjától hatályos módosítás
[54] Módosította a 2015. február 17-től hatályos módosítás
[55] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[56] Módosította a 2014. június 1-től hatályos módosítás
[57] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[58] Módosította a 2017. január 1. napjától hatályos módosítás
[59] Módosította a 2014. november 15-től hatályos módosítás
[60] Módosította a 2017. január 1. napjától hatályos módosítás
[61] Módosította a 2015. december 1-től hatályos módosítás
[62] Módosította a 2017. január 1. napjától hatályos módosítás
[63] Módosította a 2017. január 1. napjától hatályos módosítás
[64] Módosította a 2017. január 1. napjától hatályos módosítás
[65] Módosította a 2013. július 1-től hatályos módosítás
[66] Módosította a 2017. január 1. napjától hatályos módosítás
[67] Módosította a 2014. január 1-től hatályos módosítás
[68] Beépítette a 2014. november 1-től hatályos módosítás
[69] Módosította a 2016. január 1-től hatályos módosítás
[70] Módosította a 2016. január 1-től hatályos módosítás
[71] Módosította a 2013. október 1-től hatályos módosítás
[72] Módosította a 2016. január 1-től hatályos módosítás
[73] Módosította a 2013. október 1-től hatályos módosítás
[74] Módosította a 2016. január 1-től hatályos módosítás
[75] Beiktatta a 2016. március 1. napjától hatályos módosítás
[76] Módosította a 2013. július 1-től hatályos módosítás
[77] Módosította a 2013. július 1-től hatályos módosítás
[78] Módosította a 2016. október 3-tól hatályos módosítás
[79] Módosította a 2016. október 3-tól hatályos módosítás
[80] Módosította a 2013. július 2-től hatályos módosítás
[81] Módosította a 2013. július 2-től hatályos módosítás
[82] Beépítette a 2013. július 2-től hatályos módosítás
[83] Módosította a 2016. október 25-től hatályos módosítás
[84] Módosította a 2016. október 25-től hatályos módosítás
[85] Módosította a 2013. szeptember 1-től hatályos módosítás
[86] Beépítette a 2013. október 1-től hatályos módosítás
[87] Módosította a 2016. október 25-től hatályos módosítás
[88] Beépítette a 2014. július 1-től hatályos módosítás