logo
2023. december 4., hétfő |
Barbara, Borbála napja

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

 

Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelete

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelete alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Budapest Főváros XXIII. kerület Soroskár Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Szükséges nyomtatványok:
Bevallás https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Bejelentési határidő:
Az adóbeszedésre kötelezett a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig adóbevallás előterjesztésére kötelezett Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalához. Az adóbeszedésre kötelezett az adót minden hónap 15. napjáig az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára köteles befizetni.

Adó alapja:
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Mentességek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint:
a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
– a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
– a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
– aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
– az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
– a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Adóbevallás benyújtás formája és módja:
– Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
– Az idegenforgalmi adatbejelentés, adóbevallás benyújtható az E-Önkormányzati Portálon az idegenforgalmi adó bejelentkezés, valamint adóbevallás űrlapon, illetve az adóhatóság által rendszeresített „PDF” formátumú nyomtatványon, melyet elektronikus formában, E-Papír alkalmazáson keresztül van lehetőség beküldeni a szükséges iratokkal együtt.

Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Ügyfélfogadás rendje: A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.
Telefonszám: (1) 289-2158
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
Honlap: https://soroksar.hu
e-Papír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.
Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap