logo
2023. szeptember 23., szombat |
Tekla, Líviusz napja

2021. május 11. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. MÁJUS 11. NAPJÁRA TERVEZETT ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S

A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:
„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2021. május 11. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány elfogadására Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Bevásárlóközpont területét érintő építési szabályzat módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása érdekében)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a 2020. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a 184330 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról, valamint a tárgyi ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a 196204 helyrajzi számú, természetben Szitás utca – Lápos utcában található ingatlanból a T-102038 számú változási vázrajz alapján kialakuló 196204/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról, valamint ugyanezen vázrajz alapján a (196189/12) helyrajzi számú ingatlanból 184 m2, és a (196193/22) helyrajzi számú ingatlanból 103 m2 terület értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a 195408, 195409 és 195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temetősor között található ingatlanok részleges értékesítéséről és a 195411 helyrajzi számú ingatlan részleges megvásárlásáról, a tárgyi ingatlanokkal kapcsolatos használati megállapodásról, valamint per megszüntetéséhez történő hozzájárulásról történő döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat a 195558/1, 195558/2, 195558/3, 195558/4, 195558/5, 195558/6, 195558/7, 195558/8, 195558/9, 195558/10, 195558/11 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára Előterjesztő: Kisné Stark Viola

12. Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Vágóhíd utca 112. szám alatt található ingatlan 2472/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

15. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
Előterjesztő: közalapítványok elnökei

16. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2020. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető

17. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2020. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

18. Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő) (munkaterv szerinti)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

19. Javaslat a Mendi Vilmos és Mendi Vilmosné által az Önkormányzat tulajdonában álló 186772/2 helyrajzi számú ingatlan egy része vonatkozásában indított elbirtoklási perben viszontkereset benyújtásáról történő döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

20. Javaslat a Bak Ferenc és Bak Béláné által szerződés létrehozása iránt az Önkormányzattal szemben indított perben viszontkereset benyújtásáról történő döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

21. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

22. Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Gyula tű.alezredes, tűzoltóparancsnok

23. Tájékoztató pályázat benyújtásáról a “Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyban kiírt programra
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 A  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

24. Javaslat az Önkormányzatnak a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 38. szám alatti 342,88 m2 nagyságú területrészén található felépítmény általi gazdagodásának megtérítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

25. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185901/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 63. fszt. 3. szám alatt található ingatlanon történő lakcímlétesítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról történő döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2021. április 30.

   Bese Ferenc
                                                                                                         polgármester